Vedtægter

Vedtægter

 

 

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. CVR. nr. 27767087

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er:

Primært en gang årligt at afholde kunsthåndværkermarked kaldet OVNHUS Marked på havnen i Nykøbing Sjælland.

At bidrage til øget kulturelt aktivitetsniveau på professionelt plan i Odsherred.

 

§ 3. Koncept for OVNHUS markedet

Det er bestyrelses opgave og ansvar at se til at:

udvikle markedet som en spændende begivenhed.

udarbejde og vedligeholde en drejebog for markedet.

tilstræbe bredde i repræsentationen af de forskellige områder inden for kunsthåndværk på markedet.

fastholde den kunstneriske kvalitet af markedet.

forbedre markedsføringen og kendskabet til OVNHUS markedet.

have en offentlig kendt procedure for censuren.

 

§ 4. Deltagelse i OVNHUS markedet

Stk. 1 Bestyrelsen beslutter før invitationer udsendes omfanget og antal deltagere til kommende års OVNHUS Marked.

Stk. 2 Bestyrelsen beslutter en procedure for udvælgelsen af deltagere herunder kvoter for at sikre kvalitet, alsidighed og lokalt islæt.

Stk. 3 Det er bestyrelsens opgave og ansvar at se til at:

a. der hvert år vælges en uvildig jury, der skal vurdere de ansøgere, som søger optagelse på markedet og indstille disse til deltagelse i kommende års marked..

b. juryens medlemmer er medlemmer af Danske Kunsthåndværkere eller på anden måde har opnået anerkendelse inden for deres fag.

c. juryen, så vidt muligt, repræsenterer samtlige faggrupper, som søger det pågældende år.

d. der kan indkaldes fageksperter såfremt juryen ikke dækker alle fagområder.

e. medlemmerne af juryen er offentliggjort.

f. juryens medlemmer ikke er forpligtiget til at udtale sig over for ansøgere.

g. tilmeldings- og betalingsfrister for kommende års marked offentliggøres på OVNHUS hjemmeside i december.

Stk. 4 Generelt om deltagelse:

At der kun sælges emner man selv har fremstillet eller fremstillet under egen kontrol. På markedet kan der ikke sælges masseproducerede varer.

At man selv er til stede på standen under hele markedet.

 

§ 5. Medlemskreds og kontingent

Stk. 1Foreningen OVNHUS består af OVNHUS kunsthåndværkere og OVNHUS Vennekreds.

Stk. 2 OVNHUS kunsthåndværkere er professionelle kunsthåndværkere, der er godkendte som deltagere på OVNHUS markedet.

Stk. 3 OVNHUS Vennekreds er personer, som støtter foreningen gennem et medlemskab og som eventuelt ønsker at bidrage aktivt i foreningen.

Stk. 4 Indmeldelse sker for kunsthåndværkernes vedkommende i forbindelse med at man betaler sit deltagergebyr via Netbank. Medlemmer af OVNHUS Vennekreds melder sig ind direkte på markedet og modtager en kvittering.

Stk. 5 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

Kontingentet betales inden 30. september.

Stk. 6 Man kan kun deltage i markedet som medlem.

Medlemmer af OVNHUS Vennekreds som ikke fornyer deres medlemskab på markedet, modtager en mail eller et brev senest 4 uger efter markedets afholdelse med opfordring til at melde sig ind. Indmeldelse skal ske senest 30. sep. for at man er stemmeberettiget ved generalforsamlingen i begyndelsen af november måned. Indmeldelse sker via kontooverførsel med angivelse af navn og adresse. Man får tilsendt en kvittering.

 

§ 6 Bestyrelsen i Foreningen OVNHUS har otte medlemmer samt suppleanter.

Stk. 1 De fem på OVNHUS Tinget valgte kunsthåndværkere er fødte medlemmer af bestyrelsen. Heraf skal minimum 2 være bosiddende i Odsherred kommune. Desuden vælges 2 suppleanter, heraf minimum 1 fra Odsherred kommune. Alle vælges på OVNHUS Tinget. Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. De valgte kunsthåndværkere indtræder i bestyrelsen ved generalforsamlingen.

Stk. 2På generalforsamlingen i begyndelsen af november vælges tre personer og en suppleant fra OVNHUS Vennekreds blandt de fremmødte. Valget gælder for 2 år. Er det ikke muligt at vælge tre medlemmer og en suppleant, kan OVNHUS Vennekreds være selvsupplerende. I lige år vælges to medlemmer fra OVNHUS Vennekreds, og i ulige år vælges et medlem fra vennekredsen.

Suppleanter er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

 

§ 7 OVNHUS Tinget

Stk. 1I forbindelse med OVNHUS markedet afholdes et OVNHUS Ting hvor Kunsthåndværkere på årets marked kan deltage.

OVNHUS Tinget er et uformelt diskussionsforum, og der kan ikke træffes endelige afgørelser. Dog vælger Tinget medlemmer og suppleanter til Foreningen OVNHUS bestyrelse. (Se § 6 stk. 1) Stemmeberettigede er deltagere på årets marked som er til stede.

Stk. 2Hvis det ønskes af en stemmeberettiget, foretages skriftlig afstemning. Der kan kun afgives en stemme pr. virksomhed/stand

Stk. 3Tinget ledes af formanden eller næstformanden for Foreningen OVNHUS, som fortæller om kommende aktiviteter og strategier. Bestyrelsen tager imod forslag og ideer, og der tages referat. Referatet overgives til bestyrelsen til videre behandling.

 

§ 8 Generalforsamlingen i Foreningen OVNHUS

Stk. 1Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun tilstedeværende medlemmer af OVNHUS Vennekreds har stemmeret til valg af vennekredsens medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

Stk. 2 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal.

og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én stemmeberettiget mødedeltager.

Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

Stk. 3Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i begyndelsen af november.

Der indkaldes med mindst tre ugers varsel ved udsendelse af dagsorden via mail til samtlige medlemmer. Medlemmer uden mailadresse får tilsendt brev.

Stk. 4 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 5 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest den 30. september har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, så de kan nå at komme med på dagsordenen under punkt 10 ”Indkomne forslag”.

Stk. 7 Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.

Valg af 2 stemmetællere.

Valg af referent.

Præsentation af de til bestyrelsen valgte kunsthåndværkere jvf. § 6 stk. 1.

Formandens beretning (herunder evaluering af årets marked).

Strategier og initiativer for det kommende år.

Det reviderede regnskab forelægges.

Kontingent fastsættes.

Kommende års budget forelægge.

Behandling af indkomne forslag.

Valg af medlemmer af OVNHUS Vennekreds til bestyrelsen jvf. § 6 stk. 2.

Valg af en suppleant fra OVNHUS Vennekreds jvf. § 6 stk. 2.

Valg af revisionsfirma.

Eventuelt.

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/5 af medlemmerne fremsætter begrundet anmodning herom over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter at anmodningen er kommet til formandens kendskab. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

 

§ 10 Foreningens ledelse

Stk. 1 Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 8 medlemmer: formand, næstformand, sekretær, kasserer og medlemmer. Som bestyrelsesmedlem forpligter man sig til at deltage aktivt i de aktiviteter der er besluttet i bestyrelsen.

Stk. 2 I forlængelse af generalforsamlingen afholder den nye bestyrelse konstituerende

møde.

Stk. 3 Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden. Det gælder at formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 4 Senest medio december nedsættes OVNHUS markedets arbejdsgruppe. Der kan

nedsættes underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Arbejdsgrundlaget findes i vedtægternes § 3.

 

 

§ 11 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september.

Stk. 2 Foreningens regnskab føres af kassereren, der sammen med sekretæren vedligeholder foreningens medlemsregister.

Stk. 3 Regnskabet revideres af det på generalforsamlingen valgte revisionsfirma.

 

§ 12 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 13 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2 Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling,

de vedtages på.

 

§ 14 Opløsning

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to

hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 

Stk. 2 Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i

overensstemmelse med § 2 stk. b.

Stk. 3 Foreningens midler kan ikke overgå til enkeltpersoner, en snæver

personkreds eller private interessenter.

Stk. 4 Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den

opløsende generalforsamling.

 

 

 Vedtaget på Foreningen OVNHUS’ ekstraordinære generalforsamling den 10.4.2016